Pool&looP OÜ kui täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused

 Pool&looP OÜ täiendkoolituse õppekorralduse alused määravad kindlaks õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ning korra ja täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ning korra.

Õppe korraldamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist.

 1.       Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ning kord

1.1.   Avalikult väljakuulutatud täiendkoolitusele võib registreeruda iga soovija.

1.2.   Kirjalikult koolitusel osalemise soovist teada andnud õppijale saadetakse info õppekorralduse alustest ning koolitusel osaleja kinnitab kirjalikult, et on info kätte saanud ja õppekorralduse alustega tutvunud.

1.3.   Täiendkoolituse grupp komplekteeritakse, kui registreerunud on vähemalt 10 osalejat.

1.4.   Täiendkoolituse grupp komplekteeritakse vastavalt registreerunute järjekorrale.

1.5.   Pool&looP OÜ võib grupi mittetäitumise korral koolituse ära jätta või lükata edasi kuni grupi täituvuseni.

1.6.   Koolituse eest arve tasumine enne koolituse algust tagab koolitusel osalemise koha. Tasumise tingimused lepitakse kokku õppija ja täiendkoolitusasutuse vahel kirjalikult.

1.7.   Õppija võib koolitusest loobuda, kui ta on teavitanud sellest kirjalikult vähemalt 7 (seitse) päeva enne koolituse algust.

1.8.   Õppija võib koolituse katkestada teavitades sellest kirjalikult täiendkoolitusasutust. Koolituse katkestamise korral õppemaksu ei tagastata. Õpingute katkestamise korral võib täiendkoolitusasutus väljastada teatise, millises mahus õppija koolitusel osales ning kas mingid õpiväljundid on saavutatud.

1.9.   Õppe läbimise tingimused:

1.9.1. Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on osalenud vähemalt 80% auditoorses töös, sooritanud iseseisva töö ning teinud läbi enesehindamise.

1.9.2.Tõend väljastatakse osalejale, kes on osalenud vähemalt 50-79% auditoorses töös, sooritanud iseseisva töö ning teinud läbi enesehindamise.

1.9.3. Õppijat, kes on osalenud vähem kui 50% auditoorses töös, on õigus koolituselt välja arvata.

2.       Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise kord:

2.1.   Õppijale väljastatakse arve õppetasu maksmiseks. Arve maksmise tähtaeg on 7 (seitse) päeva.

2.2.   Õppetasu on võimalik maksta osamaksetena. Osamaksetena maksmise lepivad õppija ja täiendkoolitusasutus omavahel kokku kirjalikult.

2.3.   Kui õppija teavitab koolitusest loobumisest täiendkoolitusasutust ette vähemalt 7 (seitse) päeva enne koolituse algust, siis tagastatakse õppemaks 100% ulatuses õppija kirjaliku avalduse alusel. Kui õppija teavitab koolitusest loobumisest ette vähem kui 7 (seitse) päeva enne koolituse algust, siis tagastatakse õppemaks 50% ulatuses õppija kirjaliku avalduse alusel.

2.4.   Kui õppija katkestab koolituse, siis õppemaksu ei tagastata.

2.5.   Kui koolitus on seotud õppekavaga, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine, on õppijal võimalik koolitust näidata tuludeklaratsioonil vastavalt tulumaksuseaduse §26.

3.       Olulised tingimused õppe korraldamiseks:

3.1.   Õpet viiakse läbi eesti ja/või vene keelest vastavalt sihtgrupi vajadustele.

3.2.   Pool&looP OÜ omab täienduskoolitusasutusena majandustegevusteate nr 215399 alusel kompetentsi pakkuda täiendkoolitusi õppekavarühmades juhtimine ja haldus ning sotsiaaltöö ja nõustamine.

3.3.   Praktilise kogemuse saamiseks luuakse õpet soodustav keskkond, sh valitakse füüsiline keskkond koolituse läbiviimiseks. Praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse õppeks nii aktiiv- kui pasiivmeetodeid, sh loengud, seminarid, individuaal- ja rühmatööd, rollimängud, juhtuminalüüs, loovülesanded jne.

3.4.   Täiendkoolitusasutus peab arvestust tegevusnäitajate kohta vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse § 8 alusel.

4.       Õppekorraldusega seoses tehtud otsustega mittenõustumise korral on õppijal õigus esitada vaie. Vaie esitatakse kirjalikult ja vaadatakse läbi Pool&looP OÜ poolt 30 (kolmekümne) päeva jooksul. Otsustega mittenõustumisel on õppijal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.