Pool&looP OÜ kui täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 Pool&looP OÜ täiendkoolituse korraldamise kvaliteedi tagamise alused määravad kindlaks õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.

Kvaliteedi tagamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning Pool&looP OÜ õppekorralduse alustest.

Pool&looP OÜ omab täienduskoolitusasutusena majandustegevusteate nr 215399 alusel kompetentsi pakkuda täiendkoolitusi õppekavarühmades juhtimine ja haldus ning sotsiaaltöö ja nõustamine.

1.       Õppekavade kvaliteedi tagamine:

1.1.   Kutse- või erialase koolituse õppekavade koostamise aluseks on erialased kutsestandardid.

1.2.   Täiendkoolituse õppekavade koostamise aluseks on täiendkoolituse standardis kehtivad nõuded ja kehtivates õigusaktides kinnitatud täiendkoolituse kavad.

1.3.   Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest.

1.4.   Õppekavade koostamisel lähtutakse väljundipõhisusest.

2.     Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine:

2.1.   Täienduskoolitust viivad läbi vastava õppekavale erialase hariduse ja/või erialase töökogemusega koolitajad.

2.2.   Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

2.3.   Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppekava juhtivate kõrgharidusega koolitajate poolt ja õppijate poolt antud tagasiside põhjal.

3.       Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine:

3.1.   Õppekeskkonna valimisel ja loomisel lähtutakse põhimõttest, et õppekeskkond peab olema õppijale turvaline ja õppimist toetav.

4.     Tagasiside kogumise kord:

4.1.   Koolituse kestel kogutakse õppijatelt tagasisidet suuliselt või kirjalikult, mille põhjal tehakse õppekavas jooksvalt muudatusi, et tagada õppe kvaliteet ja sihtgrupi vajadused.

4.2.   Koolituse lõppedes kogutakse kirjalik tagasiside koolitusele, kus küsitakse hinnangut vähemalt lektorite pädevusele, koolituse sisule ja koolituse materjalidele.